Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er nettbutikk.racatering.no eies og drives av Rå Catering & Event AS, organisasjonsnummer 918 371 915, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Kontaktinformasjon

Rå Catering & Event AS
[email protected]
917 50 312

Kjærveien 2,
3179, Åsgårdstrand,
Norge.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Alle priser på siden er vist inkludert 15% MVA og i norske kroner. I handlekurven ser du totalprisen inkludert alle avgifter som moms, frakt og betaling.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren og kjøper har mottatt ordrebekreftelse.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Betaling skjer ved den valgte betalingsformen i kassepunktet. Betalingsløsninger leveres av VIPPS. Kortet ditt blir belastet ved bestilling.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på 7 dager fra mottak. Ved faktura tilkommer kr 49 i faktura gebyr.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

5.1 VIPPS

Betaling med VIPPS gjøres med mobilnummer og verifisering av betaling skjer i Vipps-appen.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.

Henting eller levering skjer etter kjøpers valg i kassen. Ved levering leverer selger varene innenfor tidsperspektivet som er oppgitt.

6.1 Frakt

Pris på frakt varierer etter avstand på leveringssted.

6.2 Leveringsmetoder

Vi leverer varene selv eller med våre samarbeidspartnere.

6.5 Uavhentede varer

Uavhentede varer blir ikke refundert. Det er kjøpers ansvar å hente varene innenfor vår åpningstid på gitt leveringsdag.

6.6 Skadede varer og reklamasjonsrett

Når du mottar din ordre, er det viktig å sjekke varene for skader eller defekter. Skulle varen være skadet eller ødelagt, kan du ta kontakt med oss her. Innen 3 timer fra levering/ henting. Slik at vi kan rette opp feilen så raskt som mulig.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6. Dette gjelder også oppbevaring. Husk at vi leverer mat og at den må stå kaldt frem til den skal spises.

8. Angrerett

Våre produkter er ferskvare og lettbedervelige varer. Derfor har vi dessverre ikke mulighet til å ta varen tilbake og angrerett gjelder ikke.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Kunden forplikter seg til å melde krav om feil eller mangler senest 5 timer etter levering/henting. Slik at vi kan rette feilen. Dette gjøres på vakttelefon 917 50 312 eller per e-post: [email protected]

Ved uforutsette hendelser ved levering kan ikke selger holdes ansvarlig for for sen levering. Selger vil kontakte kjøper fortløpende.

Kjøper kan dog ikke kreve refusjon eller heving av kjøp med mindre selger leverer sener enn 1 time fra leveringstidspunkt.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.  

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.  

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer som er bestilt vil kjøper bli fakturert for varen. Det er kjøpers ansvar å hente varen når den er bestilt.  

.  

13. Personopplysninger, personvern, cookies og sikkerhet

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson. Det kan være navn, adresse, telefonnummer eller lignende. Du har selv rett til å bestemme over disse opplysningene. racatering.no, nettbutikk.racatering.no og Rå Catering & Event AS følger den til enhver tid gjeldende lovgivning for behandling av personopplysninger i Norge, og tar det svært alvorlig at din informasjon skal være i sikkerhet. Vi benytter personopplysninger som du oppgir under handelen til å levere produktet til deg, for å utføre bokføringsplikten vi har ovenfor myndighetene, samt til å kommunisere med deg i ettertid. Vi kan kommunisere med deg om de produktene du har kjøpt hos oss. Utover dette trenger vi en eksplisitt aksept fra deg for å sende deg markedsføring. Du avgir din aksept i kassepunktet i nettbutikken. Det lagres også opplysninger om deg når du bruker nettsiden vår, dette kalles cookies. Cookies hjelper oss til å forstå brukerne våre og gi en best mulig kundeopplevelse (f.eks. husker vi hva du har skrevet på lappene sist du besøkte oss). Ønsker du ikke å ha slike cookies lagret på maskinen din fra oss eller andre finnes det løsninger for å blokkere dette, men det vil gå ut over handleopplevelsen. Enkelte personopplysninger som e-post, telefonnummer og cookies deles med tredjeparter som Google, Facebook, Mailchimp og lignende for å kunne kommunisere med deg. Dette gjør vi etter en nøye vurdering og etter våre rutiner for å ivareta din sikkerhet. Skulle du ønske innsyn i personopplysningene vi sitter på, endre opplysningene, eller ønske all data om deg slettet kan du gjøre dette ved å kontakte oss her. For den litt lengre versjonen kan du lese hele vår personvernerklæring her.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.  

15. Force majeure

Er racatering.no og nettbutikk.racatering.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, hevdes Force Majeure. Som Force Majeure regnes eksempelvis brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt. I et slik tilfelle er racatering.no og nettbutikk.racatering.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditering av den mangelfulle vares kjøpesum.  

16. Kontakt og support

Vår kontaktinformasjon og support finner du her.

17. Endring av vilkår

Etter at kunden har gjort et kjøp, har ikke racatering.no og nettbutikk.racatering.no rett til å endre vilkårene for det aktuelle kjøpet med mindre annet er avtalt.  

18. Klager

Har kunden klager, kan disse rettes til oss her.

19. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår handel på racatering.no og nettbutikk.racatering.no følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Vestfold tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.